Ф

ФАБІАНЕЦЬ “член фабіанського товариства англійських реформістів”. Фабіанці пропагують еволюційно-реформістський шлях суспільного розвитку, в 1900 році увійшли до складу лейбористської партії – Fabiаn < англ. Fabiаn Society “Фабіанське товариство”, за їм’ям римського полководця Фабія Максима Кунктатора (Повільного), прихильника очікувальної тактики.

ФАКТОРІАЛ “добуток натуральних чисел від 1 до заданого” –factorial < англ. factor “співмножник”.

ФАЛЬСТАРТ “старт до сигналу” – false start < англ. false “хиб-ний” і англ. start “старт”.

ФАРТИНГ /СУМ X,566/ “англійська монета в 1/4 пенса”, вилу-чена з обігу в 1968 році – farthing < дангл. feorthing “тс”, з fеortha “четвертий” /СОD,430/.

ФЕДІНГ “періодичне зменшення інтенсивності радіохвиль” –fading < англ. fade “завмирати, затихати”.

ФЕЛОНІЯ “тяжкий злочин” – felony < фр. felonie “віроломство, зрада” /ОED ІV,148/.

ФEН “вентилятор для просушування волосся чи рук струменем нагрітого повітря” – fan < англ. fan “віяло”.

ФЕНІЙ “член таємного ірландського товариства, яке вело боротьбу за визволення від англійського панування” – Fenian < дiрл. fen(е) назва давніх мешканців Ірландії і дірл. (f)ian(n) дружинник легендарних ірландських королів” /СОD,437/.

ФЕРМЕР – farmer < англ. farm “ферма”.

ФЕРМІЙ “трансурановий радіоактивний елемент” – амер. fermium [1952] < амер. Fermi, прізвище італійського фізика Енріко Фермі, який перший побудував реактор. Елемент вперше одержали американські фізики під керівництвом Г.Сіборга /Cаrter,65/.

ФЕСТИВАЛЬ “огляд кращих мистецьких досягнень”– festival < англ. festival “свято, забава”, з ст.фр. festival “тс”. У вітчизняних слов-никах слово подається як галіцизм, з чим не можемо погодитись, оскільки прототипом запозичення є лексико-семантичний варіант слова, який з’явився на початку ХVІІІ століття в зв’язку з виникненням у Великобританії музичних фестивалів /БСЭ 27,324/.У французькій мові слово вважається англіцизмом /Larusse III,462/.

ФЕШЕНЕБЕЛЬНИЙ “вишуканий, елегантний” – fasionable < aнгл. fasion “фасон, мода, стиль”.

ФІ /СІС2,873/ “спадкове земельне володіння” – fee < cт.фр. fe, fief “грунт, земельний наділ” /COD,434/.

ФІБЕРГЛАС “просочене пластиком скловолокно” – амер. Fiberglass [1937] < амер. патентна назва, від англ. fiber “волокноі glass “скло” /SOED I,1059/.

ФІДЕР “лінія живлення від електростанції” – feeder < англ. feed “живити“.

ФІЛУМЕНІСТ /СУМ Х,595/ “колекціонер сірникових етике-ток” – phillumenist < гр. phileō “люблю” і лат. lumen “світло”. Термін створила M.Еванс, голова Британського товариства збирачів етикеток /Богданов,16/.

ФІЛЬМ – film < англ. film “плівка”.

ФІЛЬМОТАЙП “фотоскладальна машина” – Filmotyрe /АРПгС, 1481/ < Фірмова назва, від англ. film “плівка” і англ. type “відбиток”.

ФІЛЬМПАК “коробка з комплектом негативної фотоплівки” – film pack /РАПС,633/ < англ. film “плівка” і англ. расk “пакет”.

ФІНІШ – finish < англ. finіsh “кінець, закінчення”.

ФІНІШЕР /СУМ Х,593/ “дорожна машина” – finisher < англ. finish “закінчувати”.

ФІТИНГ “фасонна деталь для різьбового з’єднання труб” – fitt-ing < англ. fit “монтувати”.

ФЛАНЕЛЬ /СУМ X,604/ “вид тканини з двостороннім пухнатим начосом” – flannel < cангл. fleunneоl “шерстяна одежа” /Lоngman, 376/.

ФЛАТ “друкарський папір в аркушах” – flats /АРПгС,151/ < англ. flat paper “аркушевий папір”.

ФЛАТОВИЙ “аркушевий” – flat < англ. flat “плоский”.

ФЛІНТГЛАС “оптичне скло” – flіnt-glass < англ. flint “кремінь” і англ. glass “скло”.

ФЛІРТ “залицяння” – flirt < ст.фp. fleureter “пypxaти з квітки на квітку /Фасмер ІV,199/.

ФЛОМАСТЕР “ручка для малювання з фетровим стержнем” – Flo-Master /ВЛС,171/. < фірмова назва англійської компанії “Вінус Ес-тербрук” /Ibid/. Пропонований укладачами СИС прототип flowmaster /СИС, 545/ – вигаданий. Англійським еквівалентом російського “фломаcтeр з розширеним значенням є soft-(felt-, tip-) рen /PАПС,655/.

ФЛОР /CIC2,884/ “поперечна балка між бортами судна” – floor < англ. floor “пiдлoгa, настил”.

ФЛОРТИМБЕРС “нижня частина шпангоута дерев’яного суд-на” – floor-timber(мн. floor-timbers) < англ. floor “настил” і англ. timber “колода, балка”.

ФЛОТАЦІЯ “спосіб збагачення корисних копалин у водному середовищі” – floatation < англ. float “cпливата на поверхню”.

ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ / ФЛЮОРЕСЦЕНЦІЯ “вид люмінесценції, що характеризується короткочасністю висвічування” – fluorescence < англ. fluor “плавиковий шпат” і англ. (ора1)еscencе “опалесценція”. Термін утворений англійським фізиком Дж.Г.Стоксом в 1852 році /OED ІV,361/.

ФЛЯЄР “кінь, який досяг найвищої швидкості на перегонах” –амер. flier [1856] < англ. flу “летіти” /Craіgіe II,1024/.

ФОБ “вид угоди на морське перевезення товарів” – f.о.b. < англ. free оn board “безплатно на борту” (після доставки товарів на корабель всі витрати покладаються на покупця).

ФОКСТЕР’ЄР “порода собак” – fox-terrier < англ. fox “лис” і англ. terrier “терєр”.

ФОКСТРОТ – амер. fox-trot [1915] < англ. fox “лисиця” і англ. trot “хода” /Сraіgie II,1056/.

ФОЛ “грубе порушення правил в спортивній грі” – foul < англ. foul play “нечесна гра”, від англ. foul “брудний”, а не від англ. fall “падіння” як вказують укладачі /CМ-79, с.284/.

ФОЛКЛЬОР “народна творчість” – folk-lore < англ. folk “народ-ний” і англ. lorе “мудрість, знання”.

ФОНОГРАФ “апарат, яким вперше записували і відтворювали звук” – амер. phonograph [1878] < гр. phōnē “ćолос, звук” і rp. graphō “пишу”. Апарат винайшов і назвав американський фізик Т.А.Едісон /Crаіgіe IIІ,1724/.

ФОРВАРД “нападаючий в спортивних іграх” – англ. forward < англ. forward ”передній”.

ФОРД /СУМ X,617/ “марка легкового автомобіля” – амер. Ford [1920] < амeр. Ford Motor’s Corporation, назва американського автомобільного концерну /SOЕD І,1134/.

ФОРСИНГ “тактичний боксерський прийом, безперервні атаки” – forcing < англ. forcing “примус, насильство”.

ФОРТРАН /СІС2,891/ “мова програмування EОМ” – амер. Fortran, [1956] < амер. Formula Translator “перетворювач формул”. Мову розробила група американських вчених під керівництвом Дж.Бакуса /SOED I,1141/.

ФОРХЕНД “удар справа в тенісі” – forehand < англ. forе “вперед” і англ. hand “рука”.

ФОСГЕН “безбарвний отруйний газ”. Під час першої світової війни фосген застосувала Німеччина – phosgene [1912] < гр. phōs “світло” і гр. genos “рід, походження” (газ одержали внаслідок дії світла на суміш окису вуглецю і хлору). Назву дав англійський фізико-хімік Г.Деві /ОED VІІ,2,790/.

ФОТОН “частинка світла, квант електромагнітного поля” – амер. photon < гр. phōs(phōtos) ńвітло. Термін ввів американський фізико-хімік Гільберт Льюїс в 1926 році /OED ISB,116/.

ФРЕОН “назва органічних сполук, які застосовують в холодильниках” – амер. Freon [1932] < американська фірмова назва, від англ. freeze “заморожувати” /WTD, 909; SOED I,1159/.

ФРИГОЛЬДЕР “довічний або спадковий землевласник в фео-дальній Англії” – frееholder < англ. freehold “право власності на нерухоме майно”.

ФРИЗЕР /СІС2,898/ “машина для виробництва морозива” –freeezer < англ. freeze “заморожувати”.

ФРИТРЕДЕР /СУМ X,644/ “прихильник вільної торгівлі” – амер. free-trader [l832] < англ. frее trade “вільна торгівля” /Craigіе II, 1063/.

ФУНТ СТЕРЛІНГІВ “грошова одиниця Великобританії” – роund sterling < англ. роund “фунт” і англ. sterling “стерлінг” (див.).

ФУТ “міра довжини” – foot < aнгл. foot “ступня”. Спроби трак-туваяня слова як запозичення з голландської мови критикуються /Фасмером ІV,212/. Додатковим аргументом на користь англійського етимологічного джерела може послужити ідентичність англійського і російського фута – в англійській і старій російській системі мір він дорівнює 30,48 см.

ФУТБОЛ – football < англ. fооt “нога” і англ. ball “м’яч”.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016