І

ІЗОЛЯЦІОНІЗМ “ідея невтручання США у збройні конфлікти поза американським континентом” – амер. isolationism < англ. isolation “відокремлення” .

ІЗОТОП “атоми хімічного елемента з однаковими зарядами і різними масами” – isotope < rp. isos “однаковий” і гр. topos “місце”. Неологізм англійського радіотехніка Ф.Содді /БСЭ 10,109/.

ІМАЖИЗМ “модерністська течія в англомовній поезії” – imagism < англ. іmage “образ”.

ІМПЕДАНС “повний опір електричного кола” – impedance < англ. impede “порешкоджати”.

ІМПЕРІАЛІЗМ – imperialism < англ. imperial “імперський”. Укладачі СІС наводять три етимологічні джерела слова – англійське, німецьке і французьке. Додаткові дослідження показали, що нім. imperialismus є запозиченням з англійської мови /Дмитровская,216/. На користь англійського джерела говорить і співставления дат першої фіксації слова – 1853 рік в англійській мові /OED V,861/ i 1880 рік у французькій / Robert III,645/.

ІМПІЧМЕНТ “притягнення до суду вищих посадових осіб” – impeachment < англ. impeachment “недовіра”.

ІМПОРТ – import < англ. import “ввозити”, з лат. іmportare “тс”.

ІНБРИДИНГ “схрещування споріднених організмів” –inbreeding < англ. іn “всередині” і англ. breeding “розведення”.

ІНВАЙРОНМЕНТАЛІЗМ “теорія, яка вважає географічне середовище вирішальним фактором суспільного розвитку” амер. environmentalism [1923] < англ. environment “оточення”. Теорія виникла в США /БСЭ 10,173; SOЕD I, 957/.

ІНВЕСТОР “вкладник” – investor < англ. invest “вкладати капітал”.

ІНДЕНТЕР “прилад для вимірювання твердості матеріалів” – indenter /РАПС, 221/ < aнгл. indent “залишати відбиток”.

ІНДЕПЕНДЕНТ “прихильник релігійної течії протестантського характеру” – independent < aнгл. independent “незалежний”.

ІНСАЙД “напівсередній нападаючий” – inside < англ. inside “всередині”.

ІНСТРУМЕНТАЛІЗМ “філософське вчення, що розглядає свідомість як знаряддя пристосування організму до середовища” – амер. іnstrumentalism < англ. instrument “знаряддя”. Автор вчення – американський філософ Джон Дьюі /СЭС.424/.

ІНСУЛІН “гормон, що використовується для лікування цукрового діабету” – кан. insulin [1921] < лат. insula “острів” (клітини, що виділяють гормон називають острівками Лангерганса). Інсулін відкрив канадець Фредерік Грант Бентінг. Перші пацієнти пройшли курс лікування інсуліном в Торонто /Carter,89 /.

IHTEPB’Ю – амер. interview [1869] < англ. interview “зустріч”. В британському варіанті англійської мови слово існує з ХVІ століття, фіксується в формі intervew(e) iз значенням “зустріч віч на віч” як запозичення з середньофранцузької мови /OED V,425/. Лексико-семантичний варіант із значенням “жанр публіцистики” склався в американському варіанті англійської мови /Craigie ІІІ,1322/.

ІНТЕРТИП “вид набірної машини” – амер. Intеrtyре [1913] < фірмова назва, від Inter(national) Type(setting Machine Company), назва американської фірми, що запатентувала машину /SOED II,345/.

ІНТЕРФЕЙС /СІС2,360/ “засоби для з’єднування окремих блоків обчислювальної системи” – амер. interface [1964] < англ. іnter “між” і англ. face “лицева сторона”. Термін вперше з’явився в нью-йоркському науковому щорічнику /SOED II,332/.

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ “взаємодія світлових хвиль” – interference <

англ. interference “втручання”. Термін введений англійським вченим Томасом Юнгом /OED V,396/.

ІНФАЙТИНГ “близький бій у боксі” – infighting < англ. іn “всередину” і англ. fighting “бій”.

ІОН “електричнo заряджена частинка речовини” – іоn < гр. іōn “той, що йде”. Термін ввів у 1834 році англійський фізик M.Фарадей /БСЭ 10,381/.

ІРАЗЕР /СІС2,363/ “інфрачервоний лазер” – iraser /РАПС,230/ < англ. i(nfra) r(ed l)аser “тс”.

ІРИДІЙ “хімічний елемент з платинових металів” – iridium < rp. iris(iridos) “веселка” (солі іридію мають різноманітне забарв–лення). Елемент відкритий і названий в 1804 році англійським хіміком С.Тенантом /БСЭ 10,431/.

ІСТЕБЛІШМЕНТ “правляча верхівка, в англомовних країнах”– еstablishment < англ. establish “встановлення, заснування”.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016