К

КАБІНА – саbin < англ. саbin “хатина”. Слово “кабіна” виникло в англійській мові як лексико-семантичний варіант запозиченого французького cabane “хатина”. Французи, в свою чергу, запозичили англійське cabin “кабіна” і вважають його англіцизмом /Larousse І,931/. Факт семантичної модифікації французького cabane не врахований в багатьох вітчизняних і зарубіжних словниках /SJP, ESJČ, СІС, СИС/, де слово подається як галліцизм.

КАБЛОГРАМА “телеграма, передана по кабелю” – амер. cablegram [1868] < англ. cable “кабель” і англ. (tele)gram “телеграма”. На американське походження слова вказують укладачі /OED II,7/. Невірно, як галліцизм, подається в словниках СІС і СИС. У французьку мову слово було запозичене в 1892 році /DA,35/.

КАЛЕЙДОСКОП “приладіграшка у вигляді трубки, при обертанні якої утворюються різні узори” – kaleidoscope < гр. kalos “кpaсивий” і гр. еіdоs “вид”. Прилад винайшов і назвав англійський фізик Д.Брюстер в 1817 році /OED V,650/.

КАЛІФОРНІЙ “трансурановий елемент” – амер. californium [1950] < амер. Саlіfоrnіа, назва штату, де елемент був відкритий групою американських вчених /БСЭ II,214/.

КАЛОРИМЕТР “прилад для вимірювання кількості тепла” – амер. calorimeter < фр. calorie “калорія” і фр. metre “лічильник” (спочатку слово мало форму calorimetre) /WTD.320/. За даними Е.Ф.Картера винахідником калориметра був американець Бенджамін Томсон /Carter,30/.

КАЛЬЦІЙ – calcium < лат. calx(calcis) “вапняк”. Елемент від-крив і назвав англійський фізик Г.Деві у 1808 році /Н.Х.,153/

КАНОЕ “легкий спортивний човен” – canoe [1799] < ісп. саnоачовник”. Лексико-семантичний варіант із спортивним значенням склався в англійській мові /OED ІІ,73/.

КАНЦЕЛІНГ “крайній строк прибуття зафрахтованого судна для завантаження” – canceling /APMC,101/ < англ. саnсеl “касувати, анулювати”.

КАРАВАНІНГ “вид автотуризму” – caravaning < англ. caravan “дім-фургон”. Наведене в СІС значення англіцизму “караванінг” “пересувний будиночок для автотуристів” викликає сумнів, оскільки англійське caravaning означає “подорож чи проживання в домі-фургоні” /SOED I,435/.

КАРАГЕН “вид червоних морських водоростей” – carrag(h)een < англ. Сarragheen moss “карагенський мох”, від назви ірландського міста Carragheen /COD,179/.

КАРБОРУНД “сполука кремнію з вуглецем” – амер. carbo-rundum [1893] < англ. carbon “вуглець” і англ. corundum “корунд”. Термін створив американець Ачесон /SOED I,157/.

КАТІОН “позитивно заряджений іон” – cation [1834] < гр. kata “вниз” і гр. iōn “той, що йде”. Термін запропонував англійський фізик М.Фарадей /БСЭ II,531/.

КАТОД “негативний полюс джерела струму” – cathode [1834] < гр. kata “вниз” і гр. hōdos “шлях”. Термін ввів англійський фізик М.Фарадей /БСЭ II,531/.

КАРТ “спортивний мікроавтомобіль” – саrt /РАПС,247/ < англ. cart “візок”.

КАРТИНГ “перегони на картах” – carting < англ. саrt “карт”.

КАТ “снасть для підтягування якоря” – саt < англ. cat head “катбалка”, букв. “котяча голова” (якір підтягують до кат-балки).

КАТЕР – cutter < англ. cut “різати (хвилі)”.

КАФ “вид торгової угоди” – саf < англ. c(ost) a(nd) f(right) “вартість і фрахт”.

КАФЕТЕРІЙ – амер. cafeteria [1894] < ісп. саfеtеrіа “крамниця з кавою”. Іспанське саfеtеrіа набуло в американському варіанті англійської мови значення “ресторан із самообслуговуванням” /Craigie I,383/ і в цьому значенні поширилось в інші мови, в тому числі в іспанську.

КАШЕМІР “тонка вовняна тканина” – саshmеrе < англ. Cashmere shawl “кашемірова шаль”, від назви князівства Кашмір в басейні верхнього Інду. ЕСУМ подає слово як галліцизм, з чим не можемо погодитись, оскільки в французьку мову слово прийшло з англійської мови /DA,42/, де є автохтонним утворенням /COD,182/. Отже французьку мову в даному випадку можна розглядати лише як мову-посередницю.

КВАЗАР “космічне джерело інтенсивного радіовипроміню-вання” – амер. quasar [l964] < амер. quasistellar radiosource [1960] “квазізоряне радіоджерело” /SОЕD III,964; Niеrор I,226/.

КВАКЕРИ “християнська протестантська секта” – Quaquers < aнгл. quake “трястись, тремтіти (перед словом господнім)”.

КВАРК “гіпотетична елементарна частинка з дробовим електричним зарядом” – амер. quark [1961] < англ. quark “щось невизначене, містичне”. Назва запозичена американським фізиком М.Гелл-Маном з роману Дж.Джойса “Поминки по Фінегану”, де є неологізмом автора /DNE,389/.

КВАРТЕРДЕК “підвищення в кормовій частині верхньої палуби”– quarter-deck < англ. quarter “чверть” (квартердек займав четверту частину палуби) і англ. deck “палуба”.

КВІКСТЕП /СІС2,423/ “різновид фокстроту” – quickstep < англ. quick “швидкий” і англ. stеркpок”.

КВОРУМ “кількість присутніх, достатня для визнання зібрання правомочним” – quorum < лат. quorum praesentia sufficit “присутність яких є достатньою”, слово з традиційної формули, яку виголошує головуючий на відкритті засідання англійського парламенту /Бруннер І,170/.

КЕБ “однокінний екіпаж” – cab < англ. cabriolet “кабріолет”.

КЕКС /СУМ ІV,139/ – cake (мн. cakes) < aнгл. cake “коржик, пляцок”.

КЕКУОК /СІС2,404/ “бальний танець” – aмep. cake-walk [1902] < aмep. cake-walk “негритянський танок-процесія, переможець в якому нагороджувався тортом”, від aнгл. cake “торт” і англ. walk “хода” /Craigie І,385/.

КЕМПІНГ “табір для автотуристів” – camping < англ. саmр “влаштовувати стоянку”

КЕРОСИН /СУМ ІV,143/ – кан. kеrоsеnе [1854] < rp. keros “віск”. Термін канадського геолога А.Гезнера /Craigie III,1366/.

КЕТГУТ “хірургічні нитки” – catgut < англ. саttlе gut “тс”, від англ. саttlе “рогата худоба” і англ. gut “кишкова струна”.

КЕТЧ “професійна боротьба, в якій дозволені будь-які прийоми” – амер. catch < амер. саtchs-саtсh-саn “аматорська боротьба, що склалась на основі прийомів англійської боротьби і боротьби індіанського племені майя в кінці ХVІІ століття. Кетч виник в США в кінці ХІХ століття /БСЭ 12,76/.

КЕЧ “двощогловий вітрильник” – ketch < cангл. cасhе “переслідувати”, за аналогією з голл. jаgеsсhір від jаgеn “переслідувати” /OED, II,175/.

КІБЕРНЕТИКА “наука про управління і передачу інформації” – амер. cybernetics [1947] < гp. kybernētikē “мистецтво керування”. Термін запровадив американський вчений Норберт Вінер /ЕСУМ 2,442/.

КІДНЕПІНГ “викрадення дітей з метою одержання викупу” – kіdnapping < англ. kid “дитина” і англ. nар(= nab) “красти”. Спочатку слово вживалось у значенні “вивозити дітей для слугування в британських колоніях” / Webster,1361/.

КІКСТАРТЕР “ножний стартер” – kiсkstarter < англ. kick “кóпати, ударяти ногою” і англ. stаrtеr “стартер”.

КІЛЬБЛОК “підпора для судна під час будування чи ремонту” – keel-block < англ. keel “кіль” і англ. block “колода”.

КІЛЬСОН “днищева пов’язь на кораблі у вигляді бруса, розміщеного паралельно до кіля” – keelson < англ. keel “кіль і англ. swin “свиня”. Другий елемент слова Кільсонв багатьох мовах має значення “свиня” – голл. Kolzwijn, н.н. kielschwein, нім. kielschwein, дат. klsvin, шв. kolsvin). В англійській мові назви тварин часто використовувались для утворення морських термінів /ОЕD V,669/.

КЛАКСОН /СУМ ІV,173/ “механічний автомобільний гудок” –амер. klaxon [1910] < американська фірмова назва, утворена з використанням гр. klazō “зойк” / SOED II,522/.

КЛЕРК “конторський службовець” – clerk < англ. сlerk “освідчена людина”, від дангл. сlегіc “паламар”.

КЛІНКЕР “довгий вузький спортивний човен” – clinker < англ. clinker-built boat “човен, виготовлений клінкерним способом”, від англ. clink (=clinch) “загинати” /СOD,221/.

КЛІНЧ “взаємний захват у боксі” – амер. clinch [1863] < амер. clinch [1829] “захвачувати суперника під час поєдинку з боротьби чи боксу” /Craigie I,528/.

КЛІПЕР “швидкохідний трищогловий вітрильник” – амер. clipper [1823] < англ. clip “підрізати, стригти (хвилі)”. Перший кліпер побудовано в американському місті Балтімор /Craigie I,529/.

КЛІПСИ – сlірs < англ. clip “затиск”.

КЛІРЕНС “відстань між нижньою точкою автомобіля і дорогою” – clearance < англ. clearance “просвіт”.

КЛІРИНГ “система безготівкових розрахунків” – clearing < англ. clеаг “оплачувати”.

КЛІФ “круча,утворена прибоєм” – cliff < англ. cliff “стрімка скеля”.

КЛОБМЕН “учасник селянського руху в період англійської буржуазної революції” – clubman < англ. сlub “ломака” і англ. man “людина”.

КЛОЗЕТ /СУМ ІV,187/ – closet < aнгл. water closet “ватерклозет” (див. ВАТЕРКЛОЗЕТ).

КЛОУН – clown < aнгл. clown “блазень”, від лат. соlоnus “селянин”.

КЛУБ – club < англ. club “збиратись разом”, від club “палиця”. За англійським звичаєм палиця,обношувана по домах бажаних гостей, була знаком їх запрошення /ЕСУМ 2,466/.

КНИЦЯ /СIС2,417/ “елемент конструкції корпуса судна” – knee < англ. knee “коліно”.

КОВБОЙ – амер. cowboy [1877] < англ. cow “корова” і англ. boy “хлопець” /Craigie II,658/.

КОВЕРКОТ “вид вовняної тканини” – covert coating < англ. covert coat “коротке легке пальто” /OED II,1107/.

КОГЕРЕР “прилад, що застосовувався в перших радіоприй-мачах як детектор” – coherer < англ. cohere “перебувати в зв’язку”.

КОКА-КОЛА – амер. Coca-Cola [1887] < ісп. cоса “кокаїновий кущ”, з кеч. kuka “тс” і англ. соlа “вічнозелене дерево, горіхи якого містять кофеїнз афр. (темнé) k‘о1а “горіх дерева кола” /SOED I,561; WTD,442/.

КОКНІ /СІС2,420/ “уродженець Лондона” – cockney < англ. cockney “міщанин”, від caнгл. coken-ey “півняче яйце (маленьке або неправильної форми)” /COD,227/.

КОКПІТ “відкрите приміщення для стернового та пасажирів на катерах і яхтах” – cockpit < англ. cockpit “яма чи арена для півнячих боїв”.

КОКС “тверде пористе паливо, результат сухої дистиляції кам’яного вугілля” – coke < англ. coke “серцевина”. Німецьке Koks, яке в деяких словниках пропонується як прототип, є запозиченням з англійської мови /Duden 7,344/.

КОКТЕЙЛЬ – амер. cocktail [1806] < англ. cock tail “півнячий хвіст” /Craigie І,545/. В американській літературі зустрічаються 56 тлумачень походження назви. Жителі Нового Орлеану, наприклад, вважають, що напій вигадав власник одного з барів в їхньому місті. Келех, в якому подавався напій, називали coquetier (з фр. coque-tier “підставка для яєць”), звідки й пішла назва напою /Fink І,61/. Ми ж пропонуємо 57-му версію – різнобарвність компонентів напою нагадувала півнячий хвіст.

КОЛЕДЖ “вищий або середній навчальний заклад в англомовних країнах”– college < фр. collège “середня школа”, з лат. collegium “товариство”.

КОЛІ “порода службових собак” – соlliе < шотл. colley “порода

гірських овець” /Sheard,61/.

КОЛЬДКРЕМ /СУМ ІV,228/ “косметичний засіб” – cold сгеаm < англ. cold “холодний” і англ. сгеam “крем”.

КОЛЬТ – амер.Colt [1852] < амер. Colt’s revolver “револьвер Кольта”, за прізвищем Самуеля Кольта, американського винахідника /OED ISB,217/.

КОМАНДОС /СІС2,427/ “десантно-диверсійний загін в армії Великобританії“– cоmmando (мн. соmmаndо(e)s) < англ. cоmmando “загін бурів під час англо-бурської війни”.

КОМБАЙН – амер. соmbine [1926] < амер. combine harvester [1900], від амер. соmbine “поєднання механізмів” і англ. harvester “жатка-снопов’язалка” /SOED І,563/. Перші зразки зернозбиральних комбайнів були виготовлені в США в кінці XIX століття. Побудовані майже повністю з дерева, вони були громіздкими, для їх перевезення використовували 20-30 коней. В першій чверті ХХ століття комбайни зазнали конструктивних змін: дерево замінювалось металом, для приводу робочих органів застосовувались двигуни внутрішнього згорання, кінна тяга замінювалась локомобілем, а згодом трактором /БСЭ 9,525/.

КОМІКС “серія односюжетних малюнків з короткими текстами” – амер. cоmics [1917] < амер. соmic strip “серія гумористичних газетних малюнків”, від англ. соmic “смішний” і англ.stгір “смужка” /SОED I,587/. Перші комікси з’явились в газетах США в кінці ХІХ століття /СЭС,615/.

КОМІНГС “огорожа навколо палубних люків” – coamings < англ. coam, неправильна форма від comb “гребінь, гребінець” /WTD,432/.

КОМОДОР ” командир з’єднання кораблів, що не має адміраль-ського звання” – commodore < голл. cоmmandeur “командуючий”. Прототип переоформлено за італійським зразком /OЕD ІІ,687/.

КОМОНЕР “член англійської палати общин” – соmmoner < англ. the Соmmons “палата общин”.

КОМПАУНД1 “динамомашина з обмотками послідовного збудження” – сompound < англ. compound “з’єднання”.

КОМПАУНД2 “рідкий електроізоляційний матеріал” – compound < англ. compound “суміш”.

КОМП’ЮТЕР aмep. сomputer < амер. electronic numerical integrator and computer (ENIAC) “електронний цифровий інтегратор і обчислювач“, назва першої ЕОМ, побудованої в Пенсільванському університеті (США) в 1946 році / Carter, 43;De Sola,290/.

КОМУНАЛІЗМ “релігійно-общинна ворожнеча” – communa-lism < англ. cоmmunal “общинний”.

КОМФОРТ “сукупність побутових вигод” – comfort < англ. cоmfort “втіха, підтримка”, від c.фр. confort “тc”.

КОМФОРТАБЕЛЬНИЙ “зручний, затишний” – comfortable < с.фр. confortable “втішний”. Сучасне фр. comfortable “комфорта-бельний” є запозиченням з англійської мови / OED ІІ,663/.

КОНВЕЙЄР “машина безперервної дії для переміщення вантажів” – conveyer < англ. convey “перевозити”.

КОНВЕРТЕР/КОНВЕРТОР ” апарат для перетворення рідкого чавуну на сталь”converter < англ. convert “перетворювати”.

КОНГРЕСМЕН “член конгресу (парламенту) США” – амер. congressman [1780] < амер. congress “конrpec” і англ. man “людина” /Craigie I,594/.

KOHДИЦIOHEP /СУМ ХІ,689/ – амер. air-conditioner < амер. аіr-conditioing “кондиціювання повітря”. Mетoд регулювання вологості і температури повітря, що застосовується в сучасних апаратах, був запропонований в США в 1906 році. Кондиціонери вперше були застосовані в американських кінотеатрах в 1922 році /БCЭ 13,34/. .

КОНСОЛІ “облігації англійських довгострокових позик” – соn-sols < англ. consolidated annuities “консолідована рента”.

КОНСОРТ/ПРИНЦ-КОНСОРТ “чоловік королеви, який не є монархом” – prince consort < англ. ргіnсе “принц” і англ. consort “чоловік”.

КОНСТЕБЛЬ “англійський полісмен, чином нижче сержанта” – constable < ст.фр. conestable “головний офіцер” від лат. comes stabuli “начальник конюшень”, вищий сановник пізньоримськoї імперії”.

КОНТЕЙНЕР – container < англ. contain “вміщати”.

КОНТРОЛЕР “пристрій для управління трамвайним двигуном” – controller < англ. controller регулятор”.

КОНФОРМІСТ /CІC2,449/ “прихильник англіканської церкви” – conformist < англ. conform “визнавати авторитет англіканської церкви”, від англ. соnform “пристoсовуватись, підкорятись”.

КОНЦЕРН “об’єднання промислових, транспортних, торговельних і фінансових підприємств” – соncегn < англ. concern “зацікавленість, інтерес”.

КООПЕРАТИВ /СУМ ІV,277/ “крамниця” – co-operative [1803] < англ. co-operative store “кооперативна крамниця”. Фіксується як автохтонне слово в OED /II,964/.

КООПЕРАЦІЯ “добровільне об’єднання людей для спільної господарської діяльності” – co-орегаtіоn < англ. co-operation “спільні дії“. Як економічний термін вперше слово вжив Р.Оуен в 1817 році /OED II,964/.

КОПІГОЛЬД “форма селянського землеволодіння в феодальній Англії” – сopyhold < англ. сорукопія” і англ. hold “володіння”. На право користування земельною ділянкою видавалась виписка з відповідного документа .

КОПІГОЛЬДЕР “феодально-залежний англійський селянин” – copyholder < англ. copyhold “копігольд”.

КОПІРАЙТ /СІС2,451/ “знак охорони авторського права”– copyright /Longman,982/ < англ. copy “копія” і англ. right “npaво“.

КОРДИТ “вид бездимного пороху” – cordite < англ. cогd “шнур” / COD,266/.

КОРНЕР1 “кутовий удар” – corner < англ. corner “кут”.

КОРНЕР2 “об’єднання капіталістів для скуповування товарів чи акцій з метою спекулятивного перепродажу” – амер. corner [1846] < амер. согnеr [1836] “скуповувати товари з спекулятивною метою”, від англ. corner “заганяти в кут” /Craigie I,625/.

КОРОНЕР “слідчий у Великобританії, який веде слідство у випадках насильницької смерті” – coroner < лат. custos рlacitorum coronae “охоронець кримінальних справ Суду королівської лави” /ОЕD IІ,1007/.

КОРТ “майданчик для гри в теніс” – court < aнгл. cоurt “двір”.

КОТЕДЖзаміський будинок з ділянкою землі” – cottage < англ. cottage “селянська хата”.

КОФЕРДАМ “водонепроникний відсік на кораблі” – coffer-dam < англ. coffer “скриня” і англ. dam “загата”.

КРАУЧ “низька стійка в боксі” – crouch < англ. crouch “присідати”.

КРЕКЕР “сухе печиво“– cracker < англ. crack “хрустіти, хрумати”.

КРЕКІНГ “процес переробки нафти” – амер. cracking < англ. crack “розщеплювати”.Словник M.Гофлера пов’язує слово з переробкою нафти в Сполучених Штатах. В французькій мові американізм фіксується з 1892 року/DА,69/.

КРЕНГЕЛЬС “кільце, що вставляється в отвір паруса” – cringle (мн.cringles) < н.н.Kringel, зменшувальне від Kring “кільце”.

КРИМПЛЕН /СУМ ХІ,691/ “вид синтетичної тканини” –Сгіmplene /ВЛС,127/ < фірмова назва англійського концерну Imperial Chemical Industries (ICI), від англ. crimple “зморщувати”.

КРИКЕТ “спортивна гра з дерев’яним м’ячем” – cricket < c.фр. criquet “дерев’яний стояк при грі в кулі” /Random,343/.

КРИП “повзучість металів” – cгееp < англ. creep “повзти”.

КРИПТОН “інертний газ”– krypton < rp.kryptos “прихований, таємний”. Газ відкрили в 1898 році англійські вчені В.Рамзай і М.Траверс. Назва вибрана Б.Рамзаєм в зв’язку з труднощами одержання газу /Трифонов,126/.

КРІК “пересихаюча річка чи струмок в Австралії” – австрал. creek [1793] < англ. creek “рукав річки” /DAE,107/.

КРОЛЬ “стиль плавання” – crowl < англ. crowl “повзти”.

КРОПЕР “орендатор землі і реманенту на півдні США” – амер. cropper [1800] < англ. crop “збирати врожай” /Craigie II,684/.

КРОСC1приміщення телефонної станції, де встановлено щит перемикання” – cross < англ. cross “пересікати”.

КРОС2 “біг по пересіченій місцевості” cross(country race) < англ. cross-country “навпростець, без дороги” i race “перегони“.

КРОСБРИДИНГ “схрещування тварин різних порід” – cross-breeding < англ. cross “схрещувати” і англ. breed “розводити”.

КРОСВОРД – cross-word < англ. cross “хрест” і англ. word “слово”.

КРОСИНГ “різке перетинання шляху суперника піcля обгону (заборонений прийом у спорті)” – crossing < англ. crossing “пересікання”.

КРОСИНГОВЕР “перехрещування хромосом” – амер. cross(ing) over [l912] < англ. cross over “переходити, пересікати” /SOЕD І,689/.

КРОФТЕР “дрібний фермер в Шотландії” – crofter < англ. croft “присадибна ділянка”.

КРУЇЗ “морська подорож” – cruise < англ. cruise “плавати за визначеним маршрутом”.

КРУП “запалення гортані” – croup < англ. croup “каркати, квакати”.

КСЕНОН “інертний газ” – xenon < гр. хеnоs “чужий” (вперше був виявлений як домішка до криптону). Газ відкрив і назвав англійський хімік В.Рамзай /MW,267/.

КСЕРОГРАФІЯ “спосіб одержання фотокопій на напівпровідниковому матеріалі, який проявляється сухим порошком”–амер. xerography < rp. xēros “сухий” і rp. grapho “пишу”. Спосіб винайшов американець Чарльз Карлсон в 1937 році /Carter 200/.

КУ-КЛУКС-КЛАН “таємна расистська організація в США” – амер. Кu-Klux-Klan [1868] спотворене rp. Kyklos “коло” і спотворене англ. clan “клан” /Craigie III,1383/.

КУТЕР /СІС2,474/ “однощоглове судно з двома косими вітрилами” – cutter < англ. cut “різати”.

КЮРІЙ “радіоактивний трансурановий елемент” – амер. curium < фр. Curie, прізвище П’єра і Марії Кюрі, засновників науки про радіоактивність. Елемент вперше одержали американські вчені з Каліфорнійського університету в 1944 році /БСЭ 14,77/.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016