T

ТАЙМ “половина матчу в футболі, частина основного часу спортивної гри” – time < англ. time “час”.

ТАЙМАУТ “передбачена правилами перерва в спортивній грі на вимогу однієї з команд” – time out < англ. time “час” i англ. out “поза”.

ТАЙМЧАРТЕР “договір про оренду морського судна на певний строк” – time charter < англ. time “cтрок” i англ. charter “наймати, фрахтувати”.

TAЙMШИT “судновий документ, якиіі фіксує час на вантажні роботи в іноземних портах” – time sheet < англ. time “час” і англ. sheet “аркуш паперу”.

ТАЙПОТРОН “знакодрукувальна електроннопроменева трубка” – Typotron /РАПС,601/ < фірмова назва, від англ. type “відбиток, зображання” і англ. (eleс)tron “електрон”.

ТАЛІЙ “хімічний елемент, блакитно-сірий метал” – thallium < гр. thallos “зелена гілка” (спектральна лінія талію має яскраво-зелений колір). Елемент відкрив і назвав англійський вчений В.Крукс в 1861 році /СЭС,667/.

ТАН /СІС2,610/ “дружинник англійського короля часів середньовіччя” – thane < дангл. thegn “солдат, служник”.

ТАНДЕМ “здвоєний велосипед” – tandem < лат. tandem “нарешті”. Синонім латинського tandem – англ. at length крім значення “нарешті” має ще значення “врозтяж, на всю довжину”. В зв’язку з цим словом tandem почали називати (спочатку в жартівливій формі) запряжених цугом коней /COD,1301/.

ТАНК “бойова гусенична броньована машина” – tank <англ. tank “цистерна”. Вперше танки застосували англійці в 1916 році. З метою секретності при транспортуванні бойові машини накривали брезентами з написом Tank “цистерна” /Циганенко,419/.

ТАНКЕР “наливне судно” – tanker < англ. tank “бак, цистерна”.

ТАХОМЕТР ” прилад для визначення кутової швидкості вала чи іншого обертового тіла” – tachometer < гр. tachos “швидкість” і англ. meter “лічильник”. Прилад винайшов і назвав англієць Браєн Денкін в 1840 році /Сarter,175; OED IX 2,16/.

ТВІНДЕК “міжпалубинй простір” – tween-deck < англ. (be)tween “між” і англ. deck “палуба”.

ТВІСТ “американський парний танець” – амер. twist [1961] < англ. twist “звиватися, вигинатися” /SOED ІV,1033/.

ТВІСТОР “запам’ятовуючий елемент в автоматичних пристроях” – амер. twistor [1957] < англ. twist “скручуватися, згортатися (набувати попередньої форми)”. Вперше термін зафіксований в американському журналі Bell System Technical Journal /SОЕD ІV,1034/.

ТЕЛЕГРАМА – амер. telegram [1852] < гр. tēle “далеко” і гр. gramma “писемний знак”. Американський дослідник Дж.Шерд вважає, що в європейські мови слово прийшло з американського варіанту англійської мови. Думку Шерда підтверджують результати співставлення дати першої фіксації слова в британському варіанті англійської мови [1855], в німецькій [1861] i французькій [1867] мовах /Craigie I,2361; OED IX,1,147/.

ТЕЛЕКС “міжнародна абонентська телеграфна мережа” – telex < англ. tele(graph) “телеграф” і англ. ex(change) “обмін”.

ТЕЛЕТАЙП “телеграфний апарат з друкуючим механізмом типу друкарської машиики” – амер. Teletype [1925] < фірмова назва, з англ. tele(graph) i англ. type(writer) “друкарська машинка”. Апарат запатентований в США в 1925 році /SOED ІV,781/.

ТЕЛЕФОН – амер. telephone [1876] < rp. tēle”äалекo” i rp. phōnē “ćолос”. Слово телефон з’явилось в британському варіанті англійської мови в 1828 році для позначення системи сигналізації з допомогою музикальних звуків. В 1961 poці німецькій винахідник П.Райс назвав телефоном свій апарат для передчі звуку з допомогою електричних коливань. Винахідником першого практично придатного телефонного апарата є американець шотланського походження Олександр Греям Бел, який запантентував свій винахід в США в 1876 poці /OED XI, 150; СЭС,124/.

ТЕЛЬФЕР “таль з електроприводом” – telpher <гр. tēle “далеко” i гр. pherō “несу”.

ТЕНДЕР “причіпна частина паровоза” – tender < англ. tend “обслуговувати”.

ТЕНІС – tennis < фр. tenez “тримай, візьми”.

TEP’ЄP “порода собак” – terrier < фр. terrier “нора”.

ТЕРИЛЕН “лавсан” – Terylene < фірмова назва англійського хімічного концерну Іmperial Chemical Industries /ВЛС,416/.

ТЕРМОС амер. Thermos [1922] < фірмова назва, з гр. thermos “гарячий”. Цікаво, що cлово не набуло поширення в британському варіанті англійської мови, де для позначення даного поняття вживається бінарне утворення vacuum flask /SOED ІV,829; Mencken,173/.

ТEРМОСКОП “прилад для визначення pізниці температур” – thermoscope < гр. thermē “жар” і гр. scopeō “дивлюся, розглядаю”. Термін введений англійським вченим Б.Т.Румфордом /Амосова,199/.

ТЕСТ “коротке стандартне завдання для оцінювання окремих властивостей людини” амер. test < англ. test “випробування”, з англ. test “пробірна чашка”, від лат. testu “глинянний горщик”.Термін ввів американський психолог Дж . Кеттел в 1890 році /БСЭ 25,541/.

ТЕСТЕР “вимірювальний електроприлад” – tester < англ. test “перевіряти, випробовувати”.

ТЕФЛОН “вид синтетичного волокна, політетрафторетилен” – амер. Teflon [1920] < фірмова назва американського хімічного концерну “Дюпон де Немур” /SOED IV,773/.

ТИМБЕРС /СУМ X,113/ “дерев’яний бруc для виготовлення шпангоутів” – timber (мн. timbers) < англ. timber “балка, брус”.

ТИТЕСТЕР /РУС 3,453/ “дегустатор чаю” – tea-taster < англ. tea “чай” і англ. taster “дегустатор”.

ТИРИСТОР “контактний напівпровідниковий прилад” – thyrіstor < гр. thyra “двері, вхід” і англ.(res)istor “опір”.

ТОПКРОС “метод схрещування” – амер. top-cross [1890] < англ. top “покривати самку” і англ. crossa “схрещувати” /Craigie, IV,2334/.

ТОПТИМБЕРС “верхня частина шпангоута” – toptimber (мн. toptimbeps) < англ. top “верх” і англ. timber “балка, брус” /Ran-dom,1495/.

ТОРІ “англійська політична партія, попередниця сучасної партії консерваторів” – Tory < ірл. tōraidhe “розбійник” /COD,1347/.

ТОРПЕДА – амер. torpedo < лат. torpedo “електричний скат”, Першу торпеду сконструював американський винахідник Роберт Фултон в 1805 році /ЕВ ХХVІІ,53/. В американському варіанті англійської мови cлово фіксується з 1807 року.

ТОСТ1 “підсмажена скибка хліба” – toast < лат. panis tostus “підсмажений хліб”.

ТОСТ2 “коротка застольна промова” – toast < англ. toast “тост”. За англійським звичаєм перед тим, хто виголошував тост ставили келих вина і клали скибку підсмаженого хліба /ШСИС,165/.

ТОТЕМІЗМ “стародавня форма релігії, віра в кровну спорідненість роду з певним видом тварин, рослин, чи явищ природи” – totemism < алгонк. totem “тварина або рослина, що була об’єктом культу роду або племені”, буквально “його рід”. Термін ввів Дж.Лонг в 1971 році /OED XI,178/.

ТРАВЕЛЕРСЧЕК “дорожній чек, який використовують за кордоном для одержання грошей в будь-якому банку” – амер. traveller’s check < англ. traveller “мандрівник” і англ. cheque “чек”. На американське паходження слова, вказує властива американцям форма слова check, а також факт реєстрації слова в словнику американізмів Сraigie /ІV,2353/.

ТРАЙБАЛІЗМ “племінний сепаратизм” – tribalism [1886] < англ. tribal “племінний”. Як автохтонне слово входить в реєстр OED /XI,338/.

ТРАК “ланка гусеничного ланцюга” – track < англ. track “слід”.

TPАКТОP – амер. tractor < амер. traction engine “тягач, тяговий двигун” з лат. trahere “тягнути”. Першими тракторами були поставлені на колеса парові машини, для кращого зчеплення з грунтом до коліс таких машин прироблялись спеціальні шпори /ЕА 26,744/.

ТРАЛ “велика риболовна сіть у вигляді конусоподібного мішка” – trawl < caнгл. trawellе, з с.голл. trangelволок“, від traghelen “тягнути” /Random,1508/.

ТРАМБЛЕР “переривач в запалювальній системі карбюраторного двигуна” – trembler < англ. tremble “дрижати, вібрувати”.

ТРАМП “вантажний корабель, що не має постійної лінії” – tramp < англ. tramp “волоцюга”.

ТРАНЕЦЬ “плоский зріз корми – transom < англ. transom “поперечина”.

ТРАНЗИСТОР “триелектродний напівпровідниковий перeтво-рювач електросигналів aмер. transistor < англ. trans(fег) “перено-сити” i англ. (re)sistor “oпір”. Прилад винайшли в 1948 році амери-канські фізики В.Шоклі, В.Браттейн і Дж.Бардін / СЭС,1357/.

ТРАНСБОРДЕР “пристрій для переміщення засобів рейкового транспорту на паралельну колію” – transborder /АРПС-79,570/ < англ. trans-border “закордонний”.

ТРАНСЕПТ “поперечний неф (відділена колонами частина) в хрестоподібних архітектурних спорудах” – transept < лат. trans “за” і лат. sēptum “огорожа”.

ТРАНСМІТЕР “апарат для передавання телеграфних знаків з перфострічки” – transmitter < англ. transmit “передавати”.

ТРАНСФЕРКАР “електромоторний відкритий вагон для завантаження доменних печей” – transfer сar /РАПС,621/ < англ. transfer “переміщувати” і англ. carвагонетка”.

TPAПЕР /РУС 3,475/ “мисливець на хутрового звіра” – канад. – trapper < англ. trap “пастка”. На північноамериканське походження слова вказує СИС /505/. Канадський прототип подаемо, виходячи із значення слова, як найбільш йомовірний.

ТРАУЛЕР “рибопромислове судно” – trawler < англ. trawl “трал”.

TРЕДЖЕН “стиль плавання”trudgen < англ. Trudgen stroke “мах Траджена”, від прізвища популяризатора цього стилю в Англії /OED XI,417/.

ТРЕДЮНІОНИ “профспілки в Англії та англомовних країнах” – trade-unions < англ. trade “ремесло, професія” і англ. unionспілка”.

ТРЕДЮНІОНІЗМ “парламентська течія в робітничому русі” –

trаde-unionism < англ. trаde-union “профспілка”.

ТРЕДЮНІОНІСТ /СУМ Х,242/ “прихильник тредюніонізму” trade-unionist < англ. trade-unionism ” тред-юніонізм”.

ТРЕЙЛЕР “багатовісний автопричіп” – trailer < амeр. trailer [1890] “причіпний вагон трамвая”, з амер. trail car “тс”, від англ. trail “тягти” /Craigie IV,2347/.

ТРEК “кругова траса для вело- чи мотогонок” – track < англ. track “cлід, стежка, шлях”.

ТРЕНД “стійка тенденція в екологічному прогнозуванні” – trend < англ. trend “напрям”.

ТРЕНЕР – trainer < англ. train “тренувати”.

ТРЕНІНГ “тренувальний режим” – training < англ. trainтренувати”.

ТРЕНУВАТИ /СУМ 10,246/ – train < англ. train “привчати, готувати”, від фр. trainer “тягнути, волокти”.

ТРЕСТ “капіталістична монополія, в якій об’єднані підприємст-ва підпорядковуються єдиному управлінню” – амер. trust [1877] < англ. trust “довіра” /SOED IV,1002/.

ТРИГЕР “елемент пам’яті з двох електронних ламп чи транзисторів в обчисловальній техніці і автоматиці” – trigger < англ. trigger “cпусковий гачок”.

ТРИМЕР “рухома частина елерона чи літакового керма” – trimmer < англ. trim “вирівнювати, регулювати”.

ТРИСЕЛЬ “косе чотирикутне вітрило” – trysail < англ. try “три-мати проти вітру” і англ. sail “вітрило” /COD,1376/.

ТРОЛЕЙ “роликовий струмознімач” – амер. trolley [1890] < англ. trolley “візок” /Craigie IV,2359/.

ТРОЛЕЙБУС – амер. trоlleybus [1921] < амер. trоlley “тролей” і англ. bus “автобус” / SOED ІV,992/. На американське походження слова вказує Манфред Гофлер /DA,288/.

ТРОЛЕЙКАР “вантажний тролейбус” амер. trolley сar [1895] < амер. trolley “тролей” і амер. car “вагон” /Craigie ІV,2359/.

ТРУЇЗМ “загальновідома істина, банальність” – truism < англ. true “правильний, вірній”.

ТУМБЛЕР “вимикач з перекидною головкою” – tumbler switch < англ. tumble “перекидатися” і англ. switch “вимикач”.

ТУРНЕПС “кормова ріпа” – turnip (мн. turnips) < англ. turned “зміненій” i англ. neep “ріпа”.

ТУРИЗМ – tourism < англ. tour “подорож”, з фр. tour “прогулянка”. Вcупереч твердженням укладачів вітчизняних словни-ків /CIC, СИС, СЭС та ін./ про французьке етимологічне джерело запозичення, слово було утворене в 1811 році в англійській мові /OЕD XI,190/. В французькій мові слово вважається англіцизмом, перша його фіксація відноситься до 1841 року /DA,284/.

ТУРИСТ – tourist < англ. tour “подорож, з фр. tour “прогулянка”. Слово з’явилось в 1800 році в англійській мові /OED XI,190/, в французькій мові слово почало вживатись з 1803 року /DA,283/. Англійське походження cлова підтверджують німецькі етимологи /Duden 7,713/.

ТУСТЕП ”салонний танець” – амер. two-step < англ. two “два” і англ. step крок”. Танець виник в США на початку XX століття, в Європі став популярним в 20-х рохах /БСЭ 26,391/.

ТЮБИНГ “елемент збірного кріплення шахт і тунелів у вигляді частини кільця” – tubing < англ. tube “труба”.

 

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016