В

ВАГОН /CУМ І,275/ – waggon < англ. waggon “візок”. Прототип вагона – візок, що пересувався по дерев’яних рейках. Вперше з’явився в Англії. В 1736 p. ірландець Р.Л. Еджуот запропонував складати поїзди з таких візків /БСЭ 4,226/. В сучасній англійскій мові waggon як залізничний термін вживається лише для позначення відкритої платформи.

ВАД “марганцева руда” – wad < англ. wad “грудка”.

ВАЄР “сталевий трос для трапа” – wire < англ. wire “дріт”.

ВАЗЕЛІН – амер. vaseline [1872] < нім. Wasser “вода” і гр. еlаіon “масло”. Слово створене американцем Р.Чізбро /OED XII,59/.

ВАРАНТ ” посвідчення на прийняті на зберігання товари” – warrant < англ. warrant “підтвердження”.

ВАРИКАП “вид конденсатора” – varicap /РАПС,75/ англ. variсap (able) cap(acity) “змінна ємність”.

ВАРИКОНД “вид конденсатора” – varicond /РАПС,75/ < англ. vari(able) cond(encer) “змінний конденсатор”.

ВАРИСТОР “напівпровідниковий резистор” – амер. varistor [1937] < англ. varі(аblе) (resi)stor “змінний опір”. Вперше слово з’явилось в американському технічному журналі /SOED IV,1133/.

ВАТЕРВЕЙС “пояс дерев’яного настилу вздовж борту судна” – waterway < англ. water “вода” і англ. way “шлях”.

ВАТЕРКЛОЗЕТ /СУМ І,297/ – water closet < англ. water “вода” і англ. closet “шафа”.

ВАТЕРПОЛО – water-polo < англ. water “вода” і англ. polo “гра з м’ячем на конях”, з тібетського pulu “м’яч” /ЕСУМ І,339/.

ВАТЕРПРУФ “плащ з водонепроникної тканини” – waterproof < англ. waterproof “водонепроникний”.

ВАТМАН – Whatman < aнгл. Whatman paper “ватманський папір”, за прізвищем власника англійської паперової фабрики. М.М.Шанський вважає, що редукція (семантико-граматична трансформація першого члена бінарної назви) англ. Whatman paper сталася в російській мові в радянський час /КЭС,70/. Подібним чином трактує дану лексему /ЕСУМ І,339/. При цьому не беруться до уваги дані англійських лексикографічних джерел, за якими трансформація Whatman ← Whatman paper значно раніше відбулася в англійській мові – перша фіксація англ. Whatman в значенні “ватманський папір” відноситься до 1880 року /OED XII,II/.

ВЕГЕТАРІАНЕЦЬ – vegetarian < aнгл. vagetary “овочевий”. Фасмер вважає дану лексику запозиченням з німецької мови, з чим не можемо погодитися, оскільки перше товариство вегетаріанців (Vegetarian Society) було засноване в Ремсгейті (Англія) в 1847 році /OED XII,74/.

ВЕДЖВУД “різновид фарфору” – Wedgwood < англ. Wedgwood pottery “кераміка Веджвуда”, за прізвищем англійського кераміста /OED XII,249/.

ВЕЛЬБОТ “шлюпка з загостреним носом і кормою” – амер. whale-boat [1682] < англ. whale “кит” і англ. boat “човен” /Craigie IV,2467/.

ВЕЛЬВЕТ “густа (схожа на оксамит) тканина з бавовняним ворсом” – velvet < ст.фр. veluet “оксамит”.

ВЕЛЬС “брус надводної обшивки судна” – wale < англ. wale “смуга, рубець”.

ВЕНТИЛЯТОР – ventilator < лат. ventilare “віяти”. Автор слова – англійський винахідник С.Хейлз /ЭСРЯ І,3,52/.

ВЕРДЖИНЕЛ “різновид клавесина” – virginal < англ. virginal чистий, непорочний”.

ВЕРДИКТ “рішення присяжних засідателів” – verdict < лат. verе dictum “вірно сказане”. Укладачі СІС поряд з англійським джерелом цього слова пропонують французьке. Зауважимо, що французьке verdict є запозиченням з англійської мови /DA,295/.

ВЕРИТАЙПЕР “вид набірно-друкарської машини” – амер. Vаrі Турег [1928] < американська фірмова назва, від англ. vary “змінювати” i англ. typer “друкарський пристрій” /SOED IV,1133/.

ВЕСТЕРН “фільм чи художній твір з життя ковбоїв” – амер. western [1912] < амер. western “житель західних штатів” /SOED IV, 1259/.

ВІАДУК “мостова споруда через впадину або іншу дорогу” – viaduct < лат. via “дорога” і aнгл. aque(duсt), з лат. aqueductus “акведук” /EСУМ І,188/.

ВІАНДОТ “порода курей” – aмep. Wyandotte < aмep. Wyandotte, назва одного з індіанських племен. Порода виведена в США в кінці ХІХ століття /СЭС,220/.

ВІБРОФОН “ударний музичний інструмент” – vibraphone < англ. vibrant “резонуючий” і rp. phono “звук”. В англійських словниках /Longman,1088; SOED ІV,1155/ слово подане як автохтонне. Увійшло в реєстр словника англіцизмів французької мови /DA,295/.

ВІГИ “політична партія в Англії” – Whigs < шотл. whiggamore “візник”, прізвисько непримиримих пресвітеріанців” /Webster,2912/.

ВІДЕОРЕКОРДЕР “апарат для запису і відтворення телепере-дач” – aмep. videorecorder < англ. video “зображення” i англ. recorder “магнітофон”. Англійські лексикографи пов’язують появу слова з американським телебаченням /Longman,1089/.

ВІЛІС “марка автомобіля” /СУМ 1,573/ – амер. willis /СЭС,223/ < амер. Willis Overland, назва американської фірми, яка випускала автомобілі загального призначення в 1943-1945 роках /Ibid/.

ВІЛТ “хвороба рослин” – wilt < англ. wilt “в’янення”.

ВІНДРОУЕР “лафетна жатка” – aмep. windrower [1943] < англ. windrow “покіс”. Вперше слово зафіксоване в американському проспекті сільськогосподарських машин /SOED IV,1306/.

ВІНЧЕСТР – aмep. Winchester [1871] < амер. Winchester rifle “рушниця Вінчестера”, від прізвища засновника американської фірми стрілецької зброї Олівера Вінчестера/Craigie IV,2403/.

ВІСКІ /СУМ I,684/ – whiskey < ірл. uisce beathadh і шотл. wisge beatha “вода життя”/MW,264/.

ВІСКОЗА – viscose < лат. viscosus “клейкий”. Вперше слово було використане як термін ж Англії в 1892 році /ЭСРЯ I,2,105/.

ВІСТ “картярський термін ” /СУМ І,685/ – whist < aнгл. whisk “змахнути (карти з столу)”. Автор терміну – англійський поет Дж.Тей-лор (1530–1653). Пізніше whisk було перекручене в whist під впливом вигуку whist ! “цить!” /Skeat,712/.

ВOKOДEP “система кодового телефонного зв’язку” – амер. vocoder [1939] < англ. vоісе “голос” і англ. соdе “код”. Вперше слово зафіксоване в американському журналі /SOED IV,1183/.

ВОЛЕЙБОЛ – амep. volley-ball [1896] < англ. volley “удар по м’ячу на льоту” і англ. ball “м’яч”. Автор гри – американець В.Морган. Втративши надію навчити грати в теніс обважнілих бізнесменів, Морган вирішив спростити гру. На заняттях з’явився надувний м’яч, ракетки відкинули геть, сітку підняли на рівень людського зросту. Перший показовий матч відбувся в коледжі міста Спрінгфілда, назву запропонував доктор Холстед /Померанцев,177/.

ВУЛКАНІЗАЦІЯ “технологічний процес гумового виробництва” – амер. vulcanisation < лат. Vulcanus “бог вогню”. Слово створене американцем В.Брокдомом /EDME ІІ,1605/.

ВУЛЬГАРИЗМ “грубе слово чи зворот” – vulgarism < англ. vulgar “вульгарний”. Слово з’явилось в англійській мові в 1644 році /ShOD II,2493/.

ВУЛЬГАРНИЙ – vulgar < англ. vulgar “простолюдний”. Перша фіксація англійського прототипу відноситься до 1643 року /OED XII, 327/.

СЛОВНИК АНГЛІЦИЗМІВ © 2016